குர்பானிஆடுகள்

குர்பானி கொடுப்பதற்கு தகுந்த ஒரு வருடம் பூர்த்தியான ஆடுகள் கிடைக்கும். !!பெரியபட்டினம் அதன் சுற்று வட்டார மக்களுக்கு

குர்பானி கொடுப்பதற்கு தகுந்த ஒரு வருடம் பூர்த்தியான ஆடுகள் கிடைக்கும். தொடர்புக்கு :+91-9600827873 < asan mydeen +91-6384075009 குர்பானியின் சிறப்பு: குர்பானியின் சிறப்புப் பற்றி வரும்…