இஸ்லாம்

தினமும் ஒர் இறை வசனம்

அல்லாஹ்வின் பெயரால்… அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பித்தவர் (உண்மையை விட்டும்) தூரமான வழிகேட்டில் விழுந்துவிட்டார். திருக்குர்ஆன் அன்னிஷா 4 வது அத்தியாயம் 116 வது வசனம்